OBCHODNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky společnosti AMEREX trade s.r.o.

Na veškeré zařízení dodávané společností Amerex trade s.r.o. pro osoby a společnosti provozující činnost na IČO se vztahují obchodní a servisní podmínky dle jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku. Pravidla a rozsah záručního servisu jsou nedílnou součástí faktury ke zboží.

Odběratel je povinen starat se o zařízení dle instrukcí obsažených v záručních listech k jednotlivým zařízením. Všeobecně je pak povinen dodržovat zásady hygieny a sanitace jednotlivých strojů.

Záruka na zboží opravňuje zákazníka k bezplatnému odstranění závad vzniklých během záruční doby a zapříčiněných výrobní vadou nebo vadou materiálu.

Záruka 12 měsíců se vztahuje na vady vzniklé při provozu zařízení v souladu s návodem k použití. Nevztahuje se na závady způsobené nesprávnou manipulací, tj. manipulací v rozporu s návodem k obsluze nebo použitím výrobku k jinému účelu než je určen, popř. mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na součásti rychlého opotřebení spotřebního charakteru, na gumová těsnění, skla, hadičky, plastové díly, žárovky, doutnavky, kontrolky apod., mechanické poškození a poškození nesprávným používáním či neodbornou montáží.. Prodloužená záruka na dalších 12 měsíců se vztahuje na nemechanické konstrukční prvky s výjimkou tepelných spirál, hořáku a s nimi spojených ovládacích a bezpečnostních prvků a regulací. Prodloužená záruka se také nevztahuje na únik plynu z chladících agregátů, který se neprojevil během prvních 12 měsíců.

Vzhledem k tomu že jednotlivé stroje a zařízení slouží jako výrobní prostředky, je nutná pravidelná údržba a servis. Odběratel je povinen kontaktovat dodavatele při jakékoliv změně kvality a výkonu jak zařízení tak i produktů z tohoto zařízení vyšlých. Seřízení zařízení musí provést odborný technik dodavatele. Jakékoliv zavápnění zařízení u tepelných jednotek a zanesení mřížek agregátů u chlazení nese za následek ztrátu záručních garancí.

Dodavatel v záruční lhůtě provede bezplatně opravu nebo vymění poškozenou součástku. Reklamaci je nutno uplatnit písemně na adrese firmy AMEREX s.r.o. s přesným určením závady. Při reklamaci je nutno předložit doklad o pořízení zařízení u firmy AMEREX trade s.r.o., který musí obsahovat přesný název zařízení a jeho sériové číslo. V případě prodejů firmám s obchodní srážkou (velkoobchodní prodej) bude této firmě bezplatně dodán vadný díl (záruční oprava) po dobu 12 měsíců. Případnou práci servisního pracovníka velkoobchodní firmě nehradíme. Zásah jiného než autorizovaného technika firmy AMEREX s.r.o. nese za následek ztrátu záručního servisu.

Veškeré záruční i pozáruční opravy se provádí dílenským způsobem po doručení stroje na adresu dodavatele na náklady objednatele. Bezplatným servisem se rozumí bezplatné poskytnutí materiálu a úhrada práce servisního technika. Doprava na místo opravy bude účtována dle platného ceníku firmy AMEREX trade s.r.o. ke dni opravy. Pokud odběratel požaduje opravu v místě zapojení stroje hradí dopravu technika v plném rozsahu. Zařízení k záruční opravě přijímáme pouze v originál balení.

Odběratel je povinen si objednat servis i mimo vlastní potřebu a to minimálně po 12 měsících provozu zařízení. Pokud takto nebude učiněno dodavatel nezodpovídá za případné horšení kvality zařízení, výstupu z něj i za následné poruchy či výpadky. Technické prohlídky vycházející z provozu po 12 měsících jsou výrobci posuzovány jako nezbytné pro funkční chod zařízení u veškerého chodu zařízení v komerčním sektoru. Servisní technik provede základní kontrolu, seřízení a prohlídku stroje. Na montážním listě pak doporučí další postup a zhodnotí stav zařízení . Tato prohlídka je úplatu dle platného ceníku. Pokud se zjistí závady mohou být po dohodě s odběratelem odstraněny /nezáručního charakteru/. Pokud bude zjištěny závada záručního charakteru bude odstraněny bezplatně.

FORMULÁŘ - POŽADAVEK NA SERVISNÍ PROHLÍDKU